Wypadek rolniczy

Podczas pracy na roli może dojść do wypadku. Dlatego każdy rolnik powinien posiadać wykupione odpowiednie ubezpieczenie OC. Wówczas, kiedy zdarzy się wypadek w gospodarstwie rolnym, to likwidacja szkody będzie realizowana właśnie z polisy rolnika, a sam poszkodowany ma możliwość otrzymania odpowiedniego do poniesionych strat odszkodowania.  Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika? Co obejmuje taka polisa? Jakie odszkodowanie można uzyskać z takiego ubezpieczenia?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych każda osoba fizyczna, która zajmuje się działalnością rolniczą, posiada grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, zobowiązana jest do zawarcia umowy na ubezpieczenie OC rolnika.

Ponadto do wykupienia ubezpieczenia OC zobligowana jest również osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne w ramach tzw. działów specjalnej produkcji rolnej. Co istotne musi ona wykupić ubezpieczenie OC niezależnie od tego, jaki obszar gruntów rolnych posiada.
Podsumowując, każdy kto posiada gospodarstwo rolne, jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W ramach OC rolnika zostaną zlikwidowane zarówno szkody materialne, jak i osobowe. Kiedy w wyniku prac związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego dojdzie do uszkodzenia czyjegoś mienia wtedy ta osoba będzie mogła domagać się naprawienia szkody. Taka sama reguła istnieje w przypadku zaistnienia uszczerbku na zdrowiu, wtedy osoba taka może domagać się wypłaty należnych świadczeń.
  
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadek w gospodarstwie rolnym występuje, jeżeli czynności, w wyniku których doszło do powstania szkody były bezpośrednio związane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie czynności te były wykonywane (zarówno na terenie gospodarstwa rolnego, jak i poza jego terenem).

Należy podkreślić, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych, zakład ubezpieczeń ma roszczenie regresowe względem sprawcy wypadku. Może więc domagać się od niego zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika.

Potrzebujesz naszej pomocy?
Dlaczego wybrać nas?
Jeżeli wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie - padłeś ofiarą Towarzystw ubezpieczeniowych
98%
zadowolonych klientów
96%
Wygranych spraw
91%
odzyskanych odszkodowań
kontakt z nami
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas
Formularz kontaktowy
Siedziba
Dąbrowskiego 7/1
64-100 Leszno
Telefon
697 925 849