Niesłuszne aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie pod względem dolegliwości nie różni się znacząco od odbywania kary pozbawienia wolności. Ponieważ tymczasowe aresztowanie zazwyczaj stosuje się na wczesnym etapie postępowania, możliwe są sytuacje, w których aresztem objęte są osoby, których nie należało aresztować.

Osoby takie nie mogą skorzystać z uprawnienia do odszkodowania za niesłuszne odbywaną karę ponieważ nie doszło do skazania - tym samym nie miało miejsce odbywanie kary. W tym miejscu pojawia się przepis art. 552 § 4 kodeksu postępowania karnego:
„Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.”
 
Przyjmując uproszczoną wersję wykładni stosowanej przez sądy, można stwierdzić, że za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie uznaje się takie aresztowanie, które powoduje dolegliwości, których dana osoba nie powinna ponieść. Przykładem może być zastosowanie tymczasowego aresztowania, wobec osoby, co do której nie istnieje odpowiednio wysoki poziom prawdopodobieństwa, że popełniła dany czyn zabroniony. Niewątpliwą niesłuszność tymczasowego aresztowania ocenia się z punktu widzenia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Oznacza to, że sąd wyrokujący w sprawie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie „wie więcej” niż sąd wydający postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Takie rozwiązanie jest skuteczną przeciwwagą mającą chronić obywateli przed zbyt swobodnym podejściem organów ścigania do stosowania tymczasowego aresztowania.

Przy spełnieniu wszystkich wskazanych przesłanek, osobie tymczasowo aresztowanej służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Dochodzone odszkodowanie służyć ma naprawieniu poniesionej szkody, którą rozumie się jako faktycznie poniesioną stratę oraz utracone korzyści. Mówiąc prościej odszkodowanie ma wyrównać to co z majątku aresztowanego ubyło wskutek tego aresztowania np. pieniądze wydane na opłacenie obrońcy, oraz to co przez fakt tymczasowego aresztowania nie wpłynęło do tego majątku, a w normalnych okolicznościach wpłynęłoby.

Trudniejszym do określenia jest żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jest to rodzaj odszkodowania za szkodę niematerialną, na którą składają się negatywne przeżycia psychiczne osoby, która niesłusznie odbywała karę.

Potrzebujesz naszej pomocy?
Dlaczego wybrać nas?
Jeżeli wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie - padłeś ofiarą Towarzystw ubezpieczeniowych
98%
zadowolonych klientów
96%
Wygranych spraw
91%
odzyskanych odszkodowań
kontakt z nami
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas
Formularz kontaktowy
Siedziba
Dąbrowskiego 7/1
64-100 Leszno
Telefon
697 925 849